CONTINGUTS
PER A PROFESSORAT

Adaptació al currículum educatiu

Els materials que s’ofereixen estan adaptats al currículum educatiu vigent. Amb la finalitat de facilitar la seva inclusió en el temari, es detallen a continuació els blocs amb què poden tenir correspondència, especificant els continguts, criteris d’avaluació i estàndards comuns amb l’esmentat currículum.

Els diferents mòduls de continguts van dirigits a l’alumnat de segon cicle d’Educació Primària. Tot i així, atès que comparteixen continguts curriculars amb el primer cicle, tant la teoria com les activitats pràctiques són adaptables a edats més primerenques.

En aquesta secció,  s’especifiquen també les competències que poden assolir-se amb el material didàctic d’Oli de Mallorca.

La informació següent s’ha extret del decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les illes Balears.

Unitats didàctiques segons els blocs curriculars

Ciències Socials

Bloc 2: El món que ens envolta​

Cartografia: plànols i mapes, escales.

Criteris d’avaluació:

 • Descriure correctament plànols i mapes senzills, interpretant-ne l’escala i els signes convencionals.

Estàndards:

 • Explica les distintes representacions de la Terra: plànols, mapes, planisferis i globus terraqüis.
Paisatges naturals de les Illes Balears.

Criteris d’avaluació:

 • Explicar què és un paisatge i identificar els principals elements que el componen.

Estàndards:

 • Identifica i classifica els diferents tipus de mapa i interpreta els signes convencionals més habituals que hi poden aparèixer.
La Serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat.

Criteris d’avaluació:

 • Explicar la importància del comportament humà en el medi natural, identificar l’ús sostenible dels recursos naturals, proposar una sèrie de mesures necessàries per al desenvolupament sostenible de les societats i especificar-ne els efectes positius.

Estàndards:

 • Explica la importància de tenir cura de l’atmosfera i les conseqüències de no fer-ho.
La diversitat geogràfica dels paisatges de les Illes Balears.

Criteris d’avaluació:

 • Explicar les conseqüències que tenen les nostres accions sobre el clima i el canvi climàtic.

Estàndards:

 • Defineix paisatge i n’identifica els elements.
La intervenció humana en el medi.

Criteris d’avaluació:

 • Explicar les conseqüències que tenen les nostres accions sobre el clima i el canvi climàtic.

Estàndards:

 • Explica l’ús sostenible dels recursos naturals i proposa i adopta actuacions que condueixen a millorar les condicions ambientals del nostre planeta.
El desenvolupament sostenible.

Criteris d’avaluació:

 • Explicar les conseqüències que tenen les nostres accions sobre el clima i el canvi climàtic.

Estàndards:

 • Explica les causes i conseqüències del canvi climàtic i les actuacions responsables per frenar-lo.
Els problemes de la contaminació.

Criteris d’avaluació:

 • Explicar les conseqüències que tenen les nostres accions sobre el clima i el canvi climàtic.

Estàndards:

 • Explica les causes i conseqüències del canvi climàtic i les actuacions responsables per frenar-lo.

Ciències Socials

Bloc 3: Viure en societat

Les activitats productives: recursos naturals i matèries primeres.

Criteris d’avaluació:

 • Obtenir informació de fets o fenòmens naturals a través de l’observació.

Estàndards:

 • Identifica els tres sectors d’activitats econòmiques i classifica distintes activitats en el grup al qual pertanyen.
El sector serveis i la seva importància a les Illes Balears.

Criteris d’avaluació:

 • Formar-se criteris propis dels esdeveniments naturals i dels que són provocats a través d’experiments.

Estàndards:

 • Identifica els tres sectors d’activitats econòmiques i classifica distintes activitats en el grup al qual pertanyen.
Les activitats econòmiques i els sectors productius de les Illes Balears.

Criteris d’avaluació:

 • Comunicar de forma oral i escrita els resultats obtinguts després de fer diferents experiències. Elaborar projectes senzills i presentar informes de les conclusions a què s’ha arribat.

Estàndards:

 • Descriu ordenadament el procés d’obtenció d’un producte fins a la venda i identifica els sectors als quals pertanyen. 

Ciències Socials

Bloc 4: Les empremtes del temps

El nostre patrimoni històric i cultural.

Criteris d’avaluació: 

 • Desenvolupar la curiositat per conèixer les formes de vida humana en el passat com a patrimoni cultural que hem de cuidar i llegar.

Estàndards:

 • Identifica, valora i respecta el patrimoni històric, cultural i artístic i assumeix les responsabilitats que suposa conservar-lo i millorar-lo.
 • Respecta les restes històriques i les valora com un patrimoni que hem de llegar, i reconeix el valor que el patrimoni arqueològic monumental ens aporta per conèixer el passat.

Criteris d’avaluació:

 • Valorar la importància dels llocs com a espais on s’ensenya i s’aprèn, mostrar una actitud de respecte cap a l’entorn i la seva cultura i apreciar l’herència cultural.

Estàndards:

 • Descriu ordenadament el procés d’obtenció d’un producte fins a la venda i identifica els sectors als quals pertanyen. 
 • Aprecia l’herència cultural a escala local, nacional i europea com a riquesa compartida que hem de conèixer, preservar i cuidar.

PLÀSTICA

Bloc 1: Educació audiovisual

Coneixement dels diferents tipus de fotografia: en blanc i negre i en color, digital i analògica...

Criteris d’avaluació:

 • Aproximar-se a la lectura i la interpretació de l’art i les imatges fixes i en moviment en els seus contextos culturals i històrics i ser capaç d’elaborar imatges noves senzilles a partir dels coneixement adquirits.

Estàndards:

 • Coneix la diferència entre la fotografia en blanc i negre i en color, en paper i digital.
Elaboració de composicions plàstiques utilitzant fotografies.

Criteris d’avaluació:

 • Aproximar-se a la lectura i la interpretació de l’art i les imatges fixes i en moviment en els seus contextos culturals i històrics i ser capaç d’elaborar imatges noves senzilles a partir dels coneixement adquirits.

Estàndards:

 • Reconeix els diferents temes de la fotografia.
Reconeixement de les diferents modalitats de fotografia (retrat, paisatge, detall…).

Criteris d’avaluació:

 • Aproximar-se a la lectura i la interpretació de l’art i les imatges fixes i en moviment en els seus contextos culturals i històrics i ser capaç d’elaborar imatges noves senzilles a partir dels coneixement adquirits.

Estàndards:

 • Reconeix els diferents temes de la fotografia.
Curiositat per descobrir les possibilitats artístiques de les formes naturals i artificials que ofereix l’entorn de les Illes Balears.

Criteris d’avaluació:

 • Aproximar-se a la lectura i la interpretació de l’art i les imatges fixes i en moviment en els seus contextos culturals i històrics i ser capaç d’elaborar imatges noves senzilles a partir dels coneixement adquirits.

Estàndards:

 • Fa fotografies utilitzant mitjans tecnològics.
Reconeixement d’indrets significatius de les Illes a partir de fotografies antigues.

Criteris d’avaluació:

 • Aproximar-se a la lectura i la interpretació de l’art i les imatges fixes i en moviment en els seus contextos culturals i històrics i ser capaç d’elaborar imatges noves senzilles a partir dels coneixement adquirits.

Estàndards:

 • Fa fotografies utilitzant mitjans tecnològics.
Familiarització amb la realització de fotografies.

Criteris d’avaluació:

 • Aproximar-se a la lectura i la interpretació de l’art i les imatges fixes i en moviment en els seus contextos culturals i històrics i ser capaç d’elaborar imatges noves senzilles a partir dels coneixement adquirits.

Estàndards:

 • Elabora cartells senzills amb diverses informacions i afegint- hi textos en els qual empra la tipografia més adient a la funció.
Elaboració amb imatges, utilitzant diferents procediments, de còmics, cartells, murals, cromos…, havent-ne observat prèviament alguns de la vida quotidiana de les Illes.

Criteris d’avaluació:

 • Aproximar-se a la lectura i la interpretació de l’art i les imatges fixes i en moviment en els seus contextos culturals i històrics i ser capaç d’elaborar imatges noves senzilles a partir dels coneixement adquirits.

Estàndards:

 • Elabora cartells senzills amb diverses informacions i afegint- hi textos en els qual empra la tipografia més adient a la funció.

CIÈNCIES NATURALS

Bloc 1: Iniciació a l’activitat científica

Aproximació a alguns experiments senzills.

Criteris d’avaluació:

 • Obtenir informació de fets o fenòmens naturals a través de l’observació.
 • Formar-se criteris propis dels esdeveniments naturals i dels que són provocats a través d’experiments.
 • Comunicar de forma oral i escrita els resultats obtinguts després de fer diferents experiències.

Estàndards:

 • Cerca, selecciona, organitza i analitza informacions i n’obté conclusions, reflexiona sobre quin procés ha seguit i ho comunica de forma oral i escrita.
 • Utilitza l’observació.
 • Utilitza de manera adequada el vocabulari que ha après en cada bloc de continguts.
Utilització de les TIC per cercar i seleccionar informació.

Criteris d’avaluació:

 • Comunicar de forma oral i escrita els resultats obtinguts després de fer diferents experiències.
 • Elaborar projectes senzills i presentar informes de les conclusions a què s’ha arribat.

Estàndards:

 • Consulta documents escrits, imatges i gràfics.
 • Du a terme experiències senzilles i petites investigacions.
 • Demostra autonomia en la planificació i execució d’accions i tasques i en la presa de decisions.

CIÈNCIES NATURALS

Bloc 2: L’ésser humà i la salut

La nutrició: importància que té en relació amb la salut, la prevenció de malalties i el creixement.

Criteris d’avaluació:

 • Relacionar la bona salut amb els hàbits i estils de vida saludables.

Estàndards:

 • Reconeix estils de vida saludables i els efectes beneficiosos que tenen per a la salut.
Adquisició d'hàbits saludables identificant aliments diaris necessaris.

Estàndards:

 • Coneix i explica dietes equilibrades i beneficioses per a la salut.

CIÈNCIES NATURALS

Bloc 4: Matèria i energia

Observació d'alguns fenòmens físics observables: la densitat.

Estàndards:

 • Separa els components d’una mescla senzilla.
Identificació de mescles en alguns aliments, productes o objectes de la vida quotidiana.

Estàndards:

 • Investiga a través d’experiències senzilles per estudiar les propietats de matèries d’ús comú, en fa prediccions i n’extreu conclusions.
Utilitat d'alguns productes per a la societat.

Estàndards:

 • Investiga a través d’experiències senzilles per estudiar les propietats de matèries d’ús comú, en fa prediccions i n’extreu conclusions.

CIÈNCIES NATURALS

Bloc 5: Tecnologies, objectes i màquines

Màquines i eines senzilles de la vida quotidiana i utilitat que tenen.

Criteris d’avaluació:

 • Conèixer els principis bàsics de les eines i les màquines estudiades.

Estàndards:

 • Identifica diferents tipus de màquines i eines senzilles.
Alguns beneficis i riscs de les tecnologies i dels seus productes.

Criteris d’avaluació:

 • Conèixer els principis bàsics de les eines i les màquines estudiades.

Estàndards:

 • Identifica i descriu alguns dels components de les màquines o les eines.
 • Valora la influència del desenvolupament tecnològic en les condicions de vida i de feina.

Competències comunes

Comunicació lingüística
 • Comprendre informacions de textos relacionats amb els continguts tractats.
 • Definir conceptes claus dels diferents temes tractats i incorporar-los a les explicacions i idees que expressin sobre aquest tema, tant de manera oral com escrita.
 • Utilitzar el vocabulari de manera precisa segons la informació que es tracti.
 • Expressar opinions i idees sobre qüestions vinculades al tema de classe.
 • Interpretar les opinions alienes durant els debats.
Competència matemàtica
 • Aprendre a fer i interpretar, gràfics i escales numèriques i gràfiques, a fer ús de les mesures en distàncies i superfícies i a emprar les matemàtiques es sistemes de valoració aplicats a l’entorn, així com per a la resolució de situacions quotidianes.
Competència digital
 • Fer recerca d’informació i emprar eines digitals amb objectius ambientals.
Aprendre a aprendre
 • Tenir curiositat per conèixer el paisatge de les Illes Balears i acudir a fonts d’informació.
 • Interpretar mapes conceptuals, dibuixos, gràfics senzills, etc. per a assentar idees i processos.
 • Completar i realitzar esquemes senzills sobre els coneixements apresos.
 • Associar idees prèvies amb els nous continguts treballats en classe.
 • Relacionar els continguts tractats sobre un tema amb continguts treballats prèviament i vinculats a altres temes amb els quals, d’una forma o una altra, pugui tenir connexió.
 • Cercar informació i dades claus en els textos per a respondre a preguntes i resoldre situacions.
  Auto avaluar la realització de les tasques realitzades.
 • Assumir la importància de fer les tasques per a afermar l’après.
Competències cíviques i socials
 • Conviure en societat, valorar i respectar l’entorn, prendre consciència dels hàbits personals i comunitaris i prendre decisions per conservar el medi ambient.
 • Posar en pràctica l’empatia en intercanviar opinions.
 • Participar activament en les activitats grupals, respectant les opinions dels altres, guardant el torn de paraula, etc.
 • Comprendre i practicar les normes de convivència, basades en el diàleg i en el respecte.
Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
 • Intervenir en el paisatge amb sentit crític.
 • Planificar els seus propis hàbits de treball, organitzant el que ha de fer i com ha de fer-ho. Mostrar tenacitat i constància en la recerca d’informació per a la resolució de qüestions.
 • Mostrar iniciativa i creativitat a l’hora de realitzar tant les activitats individuals com les activitats en grup.
 • Aplicar estratègies senzilles de recerca i ampliació de coneixements.
 • Mostrar una actitud positiva en les tasques i treballs de grup i dur a terme treballs individuals i en equip, d’acord amb les instruccions donades.
 • Abordar les activitats amb confiança i sense desanimar-se davant els errors.
 • Corregir els errors detectats a les activitats i ser capaç d’aplicar les correccions a altres activitats.
Consciència i expressions culturals
 • Conèixer les expressions culturals de les nostres illes i com aquestes es reflecteixen i modifiquen el paisatge.
 • Realitzar amb creativitat les feines referides als temes de classe.
 • Utilitzar diverses tècniques, codis i recursos artístics en la realització de creacions pròpies o compartides.
 • Relacionar els i avanços en el coneixement amb el progrés i la millora de les condicions de vida.

Arxius descarregables